Osobné nástroje

Ako pomôcť
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Ako pomôcť / Ako sa dá pomôcť dážďovníkom a netopierom v mestách

Ako správne zatepľovať s ohľadom na chránené živočíchy

Podľa viacročných pozorovaní Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku (SON) a Slovenskej ornitologickej spoločnosti/Birdlife Slovensko (SOS/Birdlife) vo väčšine ešte nezateplených panelových domov hniezdia dážďovníky alebo sa ukrývajú netopiere. Zistenie výskytu týchto chránených živočíchov až počas zatepľovania môže viesť k pozastaveniu prác. Aby sa tomu predišlo, je vhodné zabezpečiť si vopred, najlepšie ešte v rámci prípravy projektu zatepľovania, obhliadku budovy odborníkom a vypracovanie odborného stanoviska (posudku) k možnému výskytu chránených živočíchov. Takéto odborné stanovisko môže vypracovať Štátna ochrana prírody SR (www.sopsr.sk) alebo určení odborníci, ktorí majú v tejto oblasti potrebné skúsenosti (zoznam odborníkov na vypracovanie posudkov – stiahnuť TU). V stanovisku by mal byť uvedený výskyt jednotlivých druhov netopierov a vtákov, ich úkryty a početnosť, a hlavne navrhnuté kompenzačné opatrenia, usmernenia a prípadné obmedzenia pre realizáciu stavby.

Ak sa v budove vyskytujú chránené živočíchy (netopiere alebo vtáky), je potrebné požiadať o výnimku zo zákona Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré určí aj ďalšie podmienky realizácie. Výnimka má určiť podmienky, ktoré zabezpečia, že populácia chránených živočíchov nebude ohrozená alebo zničená. Ide hlavne o termín a spôsob vykonania prác a tiež o zabezpečenie náhradných úkrytových a hniezdnych možností po zateplení.

Pri zatepľovaní často dochádza k uzatváraniu vetracích a iných otvorov, využívaných živočíchmi. Tieto je vhodné nahradiť špeciálnymi búdkami, ktoré sa zakomponujú priamo do zateplenia. Na Slovensku sa vyrábajú búdky z extrudovaného polystyrénu a tiež sú tu dostupné drevobetónové búdky vyrábané v Nemecku (www.bat-man.sk). Takéto búdky sa v zahraničí úspešne používajú už desiatky rokov a v posledných rokoch už aj na Slovensku. Ak sa koná dostatočne v predstihu, výskyt chránených živočíchov v budove nemusí významne ovplyvniť náklady, a ani nezdrží stavbu.

 

Čo robiť, keď zistíme chránené živočíchy až počas stavby?

Takýmto situáciám je najlepšie predchádzať, pretože tu už je riziko, že realizácia stavby bude musieť byť pozdržaná, alebo aj pozastavená - ak napríklad v budove hniezdia dážďovníky a majú práve znášky alebo mláďatá, alebo sú tam zimujúce netopiere.

Postup by mal byť nasledovný:

- Upraviť činnosť na stavbe tak, aby nedošlo k ohrozeniu chránených živočíchov. Stavebná firma má podľa § 127 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. povinnosť v prípade nálezu chráneného živočícha ohlásiť to stavebnému úradu a príslušnému orgánu ochrany prírody a krajiny a urobiť nevyhnutné opatrenia tak, aby nedošlo k poškodeniu chráneného živočícha, až kým stavebný úrad po dohode s orgánom ochrany prírody a krajiny rozhodne o ďalšom postupe.

- Ohlásiť nález chráneného živočícha stavebnému úradu a orgánu ochrany prírody a krajiny (§ 127 stavebného zákona č. 50/1976 Zb.). Úrady navrhnú opatrenia, a to hlavne:

• čas, rozsah a spôsob realizácie ďalších prác;

• spôsob ako bezpečne zabezpečiť vysťahovanie chránených živočíchov;

• zabezpečenie náhradných hniezdnych možností (napr. búdky, alebo upravené mriežky na vetracích otvoroch) ako kompenzáciu za zaniknuté úkryty.

 

K tomu je takisto potrebná odborná obhliadka budovy a vypracovanie odborného posudku, vrátane návrhu riešenia. Na základe doterajších skúsenosti je niekoľko možností riešenia:

• Požiadať o výnimku zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zničenie úkrytu chráneného druhu živočícha Ministerstvo životného prostredia SR. Ďalej postupovať podľa podmienok uvedených vo výnimke – treba však rátať s posunutím začiatku stavby až dovtedy, kým Ministerstvo životného prostredia SR nevydá rozhodnutie o výnimke.

• Zabezpečiť urýchlene vysťahovanie netopierov z úkrytov, ktoré majú byť uzavreté, a to odborníkom ktorý je oprávnený manipulovať s chránenými živočíchmi a je držiteľom príslušnej výnimky zo zákona  - napr. zamestnanci Štátnej ochrany prírody SR (www.sopsr.sk) alebo určení odborníci (zoznam odborníkov na manipuláciu s chránenými druhmi živočíchov v budovách – stiahnuť TU). Pritom je žiaduce, aby na budove zostali pre netopiere prístupné aspoň niektoré z pôvodných otvorov. Na tento účel je možné použiť napr. špeciálne upravené plastové mriežky, ktoré sú plne funkčné, ale navyše umožňujú aj prístup chráneným živočíchom.

• Nahradiť zaniknuté úkryty na budove špeciálnymi búdkami pre dážďovníky a netopiere, ktoré sa inštalujú do zateplenia. Tieto búdky je vhodné inštalovať na budovu v blízkosti pôvodných úkrytov, resp. tam, kde bude najmenšie riziko vyrušovania obyvateľov.

• Dážďovníky, ktoré hniezdia v špárach medzi panelmi, zvyčajne nie je technicky možné počas hniezdenia bezpečne vysťahovať. V takýchto prípadoch je potrebné stavbu pozastaviť až do vyletenia mláďat (u nás zvyčajne koncom júla až začiatkom augusta). Pokiaľ však dážďovníky hniezdia len vo vetracích otvoroch, je možné vo výnimočných prípadoch a pri dodržaní stanovených ochranných podmienok uskutočniť zatepľovacie práce aj v hniezdnom období. Základnou podmienkou však je, že všetky obsadené hniezda musia byť zachované a dospelým vtákom k nim musí byť umožnený trvalý prístup počas celej realizácie stavby (resp. až do ukončenia hniezdenia - vyletenia mláďat).

Postup orgánov štátnej správy ako aj samotných stavebníkov v prípade zatepľovania budov s predpokladaným, resp. potvrdeným výskytom chránených živočíchov upravuje Usmernenie Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR k postupu štátnych orgánov ochrany prírody a krajiny a orgánov štátnej správy pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie pri zabezpečovaní ochrany hniezdnej populácie dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov (Chiroptera) pri zatepľovaní a iných stavebných úpravách budov (stiahnuť TU), ktoré bolo prijaté v júni 2011.

Stránku prevádzkujú BrozSONSOS/BirdLife