Osobné nástroje

Návrat dážďovníkov
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / [INTRANET] / Projektové aktivity / Výmena skúseností a poznatkov na medzinárodnej úrovni.

Výmena skúseností a poznatkov na medzinárodnej úrovni.

Prvá medzinárodná konferencia Ochrana vtákov a netopierov pri zatepľovaní a rekonštrukcii budov sa konala 25. a 26. októbra 2012 vo Zvolene v priestoroch veľkej zasadačky Obvodného úradu. Konferenciu usporiadali mimovládne organizácie Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), Slovenská ornitologická spoločnosť(SOS)/BirdLife Slovensko a Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON). Nad podujatím prevzal záštitu Minister životného prostredia Slovenskej republiky. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 120 odborníkov ochrany prírody zo Slovenska i zo zahraničia, z krajín ako Česká republika, Veľká Británia, Poľsko, Ukrajina, Španielsko, Maďarsko a Estónsko.

Úvodným slovom sa prihovorili zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Štátnej ochrany prírody SR a usporiadateľských organizácií. Po krátkom privítaní účastníkov nasledoval informáciami nabitý program, ktorý zahájila Ľ. Vavrová (BROZ) s príspevkom Projekt LIFE10 NAT/SK/079 Ochrana dážďovníka obyčajného (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku (SK, EN), v ktorom informovala o prebiehajúcom projekte Life+ na ochranu cieľových synantropných druhov živočíchov. Príspevok prezentoval projektové ciele, ale aj dosiahnuté výsledky od začiatku roka 2012. Po úvodnom predstavení projektu, v rámci ktorého sa konala aj samotná konferencia, prezentovali J. Gúgh (SOS) a M. Ceľuch (SON) problematiku synantropizácie vtáctva a netopierov. J. Gúgh vo svojom príspevku Význam a ochrana vtáctva v urbánnom prostredí miest na Slovensku predstavil spektrum vtáčích druhov, ktoré sú adaptované na život v mestskom prostredí a hniezdia priamo na či v budovách, a sú ohrozované počas zatepľovania. M. Ceľuch v príspevku Význam a ochrana netopierov v urbánnom prostredí miest na Slovensku, predstavil synantropné druhy netopierov, ktoré sa vyskytujú v urbánnej krajine a sú ohrozované podobne, ako viaceré vtáčie druhy počas zatepľovania.

Po informatívnych referátoch nasledovalo predstavenie praktických príkladov ochrany vtákov a netopierov, ktoré predstavili v spoločnom referáte J. Gúgh a M. Kováč (SON) pod názvom Technické opatrenia na ochranu vtákov a netopierov v budovách, v ktorom prezentovali možnosti a skúsenosti z praktickej ochrany cieľových druhov. Skúsenosti a poznatky z rehabilitácie a záchrany netopierov predniesli B. Lehotská a R. Lehotský (OZ Miniopterus) s príspevkom Vybrané prípady záchrany netopierov v panelových domoch v rámci projektu Netopieria záchranka, čím doplnili obraz o možnostiach praktickej ochrany druhov a biotopov netopierov.

Praktické skúsenosti doplnil príspevok k legislatíve od E. Stankovej (OZ Tilia) pod názvom Legislatívne aspekty ochrany živočíchov v mestách na Slovensku, ktorý bol zameraný na interpretáciu aktuálne platnej legislatívy v ochrane prírody, ako aj praktické skúsenosti z ochrany živočíchov v mestách z pozície štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny.. Príspevok vyvolal zaujímavú diskusiu medzi účastníkmi konferencie k legislatíve ochrany živočíchov a najmä k procesu uplatňovania v prípade zatepľovania a rekonštrukcie budov.

Nasledovali ďalšie referáty, ktoré pojednávali o aktivitách na ochranu dážďovníkov a netopierov v zahraničí v podaní kolegov z rôznych krajín Európy. Príspevok E. Mayera (Veľká Británia) pod názvom Dážďovníky a izolácia – celoeurópska výzva predniesol M. Ceľuch; L. Viktora (Česká společnosť ornitologická, ČR) vystúpil s referátom „Pod jednou strechou“ – ochrana dážďovníka obyčajného pri stavebných úpravách; P. Schnitzerová (ČESON - Česká společnost pro ochranu netopýrů, Katedra zoologie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova, ČR) prezentovala v príspevku Ochrana netopierov v panelových domoch na území ČR skúsenosti s ochranou netopierov; K. Gunell (BCT - Bat Conservation Trust, Veľká Británia) vo svojom príspevku Netopiere a urbánne prostredie vo Veľkej Británii: inovatívny prístup k spolupráci so stavebným sektorom prezentovala kooperáciu so stavebnými firmami; S. Garcia, M. Munoz a M. Carrero Gálvez (nezávislí experti a Rural Government of Catalonia, Španielsko) prezentovali príspevok Menežment populácie dážďovníka skalného (Apus melba) v Barcelone, ktorý obýva podobné hniezdne biotopy ako dážďovník obyčajný a ohrozuje ho podobne ako náš druh, zatepľovanie a rekonštrukcia budov.

Prvý deň konferencie bol ukončený premietaním filmu o netopieroch a voľnými diskusiami počas večera.

Druhý konferenčný deň pokračoval príspevkami zahraničných kolegov, ako prvý odprezentoval referát M. Carrero Gálvez (Španielsko) pod názvom Sklo - nebezpečenstvo pre dážďovníky a iné vtáky v urbánnom prostredí a dve skúsenosti s prerušením stavebných prác kvôli dážďovníkom zo Španielska. Problematiku ohrozenia netopierov v dôsledku používania paropriepustných izolačných systémov prezentovala S. Waring (BCT – Bat Conservation Trust, Veľká Británia) v referáte Problémy vznikajúce pri používaní paropriepustných strešných fólii v úkrytoch netopierov. J. Zizda (Národná Univerzita Užhorod, Ukrajina) a kol. prezentovali poznatky z Výskumu zimujúcej kolónie raniaka hrdzavého (Nyctalus noctula) v študentskom laboratóriu Národnej Univerzity v Užhorode, pričom v referáte prezentovali pasce mestského prostredia, z ktorých netopiere zachraňovali. Kolektív S.-A. Hurry a R. Jones (Mountfield Ecology, Veľká Británia) predstavili príspevok s názvom Právna ochrana netopierov v panelových budovách vo Veľkej Británii. Druhý konferenčný deň uzavrel atraktívny príspevok autorov M. Nielsen a M. Dodds (Buck Country Council, Aykesbury Vale District Council, Veľká Británia) Ochrana sokola sťahovavého (Falco peregrinus) v mestách – prínosy a výzvy, v ktorom prezentovali praktickú ochranu tohto druhu a sledovanie hniezdneho páru sokolov prostredníctvom web kamery. Tento príspevok vyvolal medzi účastníkmi konferencie množstvo otázok k poznatkom z biológie a ekológie tohto druhu v mestskom prostredí.

Prostredníctvom zaujímavých referátov, ktoré odzneli na konferencii predstavili účastníci obrovský rozmer problematiky ochrany vtákov a netopierov v urbanizovanom prostredí nielen na Slovensku, ale aj v rôznych krajinách Európy. Konferencia dala priestor na prezentovanie poznatkov a skúseností ekologóv, zoológov, ochranárov a zamestnancov štátnej správy z rôznych prípadov, ale aj všeobecného stavu v krajinách účastníkov. Významným záverom je skonštatovanie potreby riešenia problematiky zatepľovania a ochrany dážďovníkov a netopierov na celoeurópskej úrovni, nakoľko dochádza k závažným stretom pri uplatňovaní smerníc EÚ v oblasti energetickej efektívnosti a ochrany vtáctva i netopierov. Na národnej úrovni je dôležité uplatňovať aktuálnu legislatívu a usmernenie k ochrane dážďovníkov a netopierov, ktoré určuje postupy k realizácii zatepľovania bez ohrozenia živočíchov.

Po oficiálnom ukončení, kedy organizátori poďakovali Ministerstvu životného prostredia SR za prevzatie záštity nad konferenciou, zahraničným i domácim účastníkom, nasledovala exkurzia. Exkurzia bola situovaná na zvolenské sídlisko, kde boli uplatnené praktické postupy na ochranu dážďovníkov a netopierov. Záujemcovia si mohli priamo v teréne obzrieť praktické kroky, ktoré sa realizujú po celom Slovensku v spolupráci s realizačnými firmami a obyvateľmi sídlisk na ochranu dážďovníkov a netopierov, ale aj príklad toho, ako veľká časť biotopov dážďovníkov a netopierov zanikla, práve v dôsledku zatepľovania budov v posledných rokoch, kedy sa ochrana týchto druhov pri povoľovacích konaniach zanedbala.

Veríme, že konferencia priniesla všetkým účastníkom zaujímavé a inšpiratívne poznatky, ktoré spoločne budeme uplatňovať pri ďalšej praktickej i legislatívnej ochrane synantropných druhov živočích v zastúpení vlajkových druhov dážďovník obyčajný a raniak hrdzavý.

 

Medzinárodná konferencia Ochrana vtákov a netopierov pri zatepľovaní a rekonštrukcii budov bola zrealizovaná v rámci projektu  "Ochrana dážďovníka tmavého a netopierov v budovách na Slovensku LIFE10 NAT/SK/000079", vďaka podpore Európskej komisie a Ministerstva životného prostredia SR v rámci programu LIFE+.

Na stiahnutie:

pozvánka

program konferencie - SK, EN


APUS konferencia 03  APUS konferencia 02    APUS konferencia 06  APUS konferencia 01

 

 

Stránku prevádzkujú BrozSONSOS/BirdLife