Osobné nástroje

Projekt LIFE
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Projekt LIFE

Projekt LIFE Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku

Základné informácie o projekte a stručný popis jeho aktivít a cieľov.

 

 

 

Názov projektu: Ochrana dážďovníka obyčajného (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku

Projektová schéma: LIFE+ Biodiverzita

Projektový akronym: Apus & Nyctalus SK

Kód projektu: LIFE10 NAT/SK/000079

Projektové územie: celé územie SR

Koordinujúci príjemca: Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ (www.broz.sk)

Pridružení partneri:

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko (www.vtaky.sk)

Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku - SON (www.netopiere.sk)

Trvanie projektu: 01/01/2012 - 31/12/2015

Rozpočet projektu: 1 279 136 € (z toho 50% je z finančného príspevku EK)

 

Úvod:

Dážďovník obyčajný (Apus apus) a niektoré druhy netopierov, predovšetkým raniak hrdzavý (Nyctalus noctula), žijú takmer na celom Slovensku. V dôsledku straty svojich prirodzených hniezdnych biotopov (napr. staré lesné porasty s veľkými stromami s vhodnými dutinami) a tiež vďaka ponuke nových možností na hniezdenie v ľudských sídlach, sa dážďovníky a netopiere v posledných desaťročiach presunuli do urbanizovaného prostredia, kde sa dnes vyskytujú najmä v panelákoch. V súčasnosti takmer 100 % dážďovníkov hniezdi na Slovensku v budovách a iných stavbách, najmä v dutinách a špárach, vetracích otvoroch, v strešných atikách a podkroviach.

Taktiež veľká časť populácie raniaka hrdzavého využíva štrbiny a dutiny v panelákoch ako úkryty a miesta na rozmnožovanie. Príležitostne sa tu vyskytujú aj iné druhy netopierov. Vo väčších budovách sa môže počas celého roka vyskytovať aj niekoľko stoviek až tisícok netopierov. Obidva druhy, dážďovník aj raniak, dokážu úspešne využívať aj špeciálne búdky.

V súčasnosti najväčšie  ohrozenie pre dážďovníky a raniaky predstavujú rekonštrukcie a zatepľovanie panelákov, v ktorých sa tieto živočíchy nachádzajú. Z dôvodu narastajúceho rozsahu zatepľovania, ktoré je podporované aj štátnymi dotáciami (v rámci podpory šetrenia energiou), dochádza k rýchlemu zániku vhodných úkrytov a hniezdisk pre tieto druhy na celom Slovensku. Početnosť  dážďovníkov  u nás za posledných 10 rokov takto poklesla viac ako o polovicu. Príslušné orgány štátnej správy tomuto problému donedávna nevenovali dostatočnú pozornosť. Pokiaľ by sa nezačali realizovať potrebné ochranné opatrenia, v najbližších rokoch by došlo k takmer úplnému vyhubeniu dážďovníkov na Slovensku. Náš projekt sa preto zameriava na riešenie tohto vážneho problému. Našťastie máme už dnes k dispozícii viacero technických riešení, vrátane inštalácie špeciálnych búdok, ktoré umožňujú aby ich hniezdiská a úkryty zostali zachované aj po ukončení zatepľovacích prác. Projekt sa uskutočňuje vo všetkých mestách na Slovensku, s osobitným dôrazom na riešenie situácie v 8 krajských mestách (Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice), ako aj všade tam, kde sa ešte nachádzajú významnejšie populácie dážďovníkov a netopierov.

 

Ciele:

Hlavným cieľom projektu je zastaviť súčasný pokles početnosti populácie dážďovníka obyčajného (Apus apus) a raniaka hrdzavého (Nyctalus noctula) na Slovensku, spôsobený zatepľovaním a rekonštrukciou budov, a postupne aj zvýšiť početnosť ich populácií na pôvodný stav.

 

Čiastkové ciele projektu:

- vytvorenie inštitucionálnych predpokladov pre ochranu dážďovníkov a netopierov prostredníctvom lepšej informovanosti a zvýšenej komunikácie s kľúčovými skupinami (štátne orgány, vlastníci, užívatelia a správcovia budov, architekti, plánovači, stavebné firmy, atď.),

- ochrana existujúcich hniezdisk a úkrytov a vytváranie nových počas rekonštrukčných a zatepľovacích prác, vrátane inštalácie špeciálnych búdok pre dážďovníky a netopiere,

- zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike ochrany dážďovníkov a netopierov v našich mestách.

 

Predpokladané výsledky projektu:

- nárast veľkosti hniezdnej populácie dážďovníkov najmenej na 18 lokalitách a udržanie súčasnej veľkosti populácií najmenej na 30 lokalitách ako výsledok realizácie preventívnych a podporných opatrení;

- udržanie súčasnej veľkosti populácie raniaka najmenej na 16 lokalitách ako výsledok realizácie preventívnych a podporných opatrení, vrátane inštalácie najmenej 400 búdok najmenej na 40 lokalitách;

- zlepšený stav ochrany dážďovníkov na Slovensku:

1) nárast počtu kolónií na projektových lokalitách,

2) nárast počtu jedincov,

3) zníženie úmrtnosti v dôsledku zatepľovania a rekonštrukcie budov najmenej o 80%,

4) nárast  počtu realizovaných ochranných / kompenzačných opatrení (najmenej na 40 modelových lokalitách), vrátane inštalácie najmenej 1200 búdok pre dážďovníky;

- vytvorenie inštitucionálnych podmienok na zabezpečenie dlhodobej ochrany dážďovníkov a raniakov na Slovensku, vrátane schválenia Usmernenia pre ochranu vtákov a netopierov pri rekonštrukcii a zatepľovaní budov;

- zlepšenie vzťahu verejnosti k dážďovníkom, netopierom a iným živočíchom (sokol myšiar, lastovičky, belorítky) v budovách;

- zlepšenie spolupráce medzi štátnymi inštitúciami, mimovládnymi organizáciami, cieľovými skupinami a miestnymi obyvateľmi v súvislosti s ochranou živočíchov v budovách. Postoje verejnosti a kvalita spolupráce budú hodnotené aj pomocou dotazníkového prieskumu.

 

 

Aktivity:

 

A.1 Metodika ochrany dážďovníkov, netopierov a iných druhov pri rekonštrukciách a zatepľovaní budov

Metodika obsahuje pracovné postupy a technické riešenia, ktoré možno využiť pri realizácii konkrétnych ochranárskych opatrení v rámci projektu. Zameriava sa na praktickú ochranu netopierov, dážďovníkov a ďalších druhov vtákov, ktoré hniezdia v budovách (napr. vrabce, lastovičky, belorítky, žltochvosty, sokol myšiar). Metodiku využívajú najmä členovia projektového tímu a zamestnanci ŠOP SR ako interný dokument. Metodiku počas projektu priebežne aktualizujeme, neskôr na jej základe pripravíme podrobnejší manuál. Môžete si ju stiahnuť TU (PDF formát; 30 MB).

 

A.2 Monitoring populácií dážďovníka obyčajného v mestách na Slovensku

Populácie dážďovníkov mapujeme na celom území Slovenska, najmä v mestách a väčších obciach. Podrobnejší monitoring  dážďovníkov uskutočňujeme vo všetkých 8 krajských mestách (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Prešov, Košice) a tiež v 40 vybraných okresných mestách. Monitoring sa uskutočňuje každoročne v období medzi 20. aprílom a 10. augustom s použitím rovnakej metodiky, čo nám umožňuje priebežne porovnávať a vyhodnocovať získané údaje.

Výsledky: V rokoch 2012-2015 bol monitoring realizovaný v 8 krajských, 79 okresných a 183 ďalších mestách na Slovensku. Celkovo bolo skontrolovaných takmer 19 100 budov v 270 mestách na Slovensku, na ktorých bolo zaznamenaných 6 639 hniezdisk dážďovníkov. Ďalšie hniezdiská boli zistené na povalách kostolov. Celkovo bolo počas monitoringu na území Slovenska zaregistrovaných 23 547 až 23 697 hniezdiacich párov dážďovníka obyčajného. Zistené údaje sú zaznamenávané v on-line databáze AVES Symfony (http://aves.vtaky.sk/sk/apusbat), ktorá je dostupná verejnosti. V súčasnosti je tam viac ako 10 800 údajov o výskyte dážďovníkov a netopierov v budovách.

Konkrétne opatrenia na ochranu vtákov a ich hniezdisk boli riešení vo viac ako 1 600 prípadoch a týkali sa budov a objektov, na ktorých prebiehala rekonštrukcia alebo zatepľovanie. Na týchto budovách bolo celkovov zaregistrovaných 42 853 potenciálnych hniezdisk, z toho 11 018 bolo obsadených vtákmi. Vďaka realizácii opatrení, najmä inštalácie upravených mriežok na vetracie otvory a inštalácie búdok pre dážďovníky, sa podarilo zachovať resp. vytvoriť 30 915 potenciálnych hniezdisk. Možno konštatovať, že vďaka projektu sa podarilo zachovať resp. na niektorých lokalitách aj zvýšiť počet hniezdnych možností aj napriek prebiahjúcej resp. ukončenej rekonštrukcii budov.

V roku 2014 sa rozbehol aj monitoring zameraný na sledovanie obsadenosti búdok inštalovaných v rámci projektu na 28 vybraných lokalitách v mestách na Slovensku. Na týchto lokalitách bolo v roku 2014 obsadených 104 hniezdnych dutín, z toho v 74 prípadoch išlo o hniezdenie dážďovníkov. V roku 2015 bolo obsadených 177 hniezdnych dutín, z toho v 121 prípadoch išlo o hniezdenie dážďovníkov. V porovnaní s rokom 2014 sa obsadenosť monitorovaných búdok zvýšila v roku 2015 o 70,19%, pričom počet hniezdnych párov dážďovníkov sa zvýšil o 63,15%.

Konkrétne ochranárske aktivity mali pozitívny vplyv na približne 50% z celkovej populácie dážďovníkov na Slovensku. Dá sa povedať, že bez realizovaných zásahov by došlo k likvidácii 30-50% existujúcich hniezdnych možností čo by viedlo k poklesu početnosti populácie dážďovníka na Slovensku o 20-30%.

Výstupy: Metodika monitoringu dážďovníkov v mestách (stiahnuť); Správa z mapovania dážďovníkov na Slovensku v roku 2012 (stiahnuť); Správa z mapovania dážďovníkov na Slovensku v roku 2013 (stiahnuť); Správa z mapovania dážďovníkov na Slovensku v roku 2014 (stiahnuť); Správa z mapovania dážďovníkov na Slovensku v roku 2015 (stiahnuť); Správa z monitoringu obsadenosti búdok pre dážďovníky v rokoch 2014-2015 (stiahnuť).

A.3 Semináre pre cieľové skupiny

Cieľové skupiny projektu (štátne orgány, vlastníci, užívatelia a správcovia budov, architekti, plánovači, stavebné firmy) oboznamujeme s vhodnými postupmi na ochranu dážďovníkov a netopierov počas zatepľovania a rekonštrukcie budov ako aj so špeciálnymi technickými opatreniami zameranými na zachovanie úkrytov a hniezdisk, vrátane inštalácie špeciálnych búdok. Každoročne pre nich organizujeme semináre a školenia vo všetkých krajských mestách (spolu 32 školení počas 4 rokov trvania projektu).

Výsledky: V rokoch 2012-2015 bolo zorganizovaných 15 seminárov a workshopov pre 345 účastníkov v mestách: Banská Bystrica, Bratislava, Jelšava, Košice, Prešov, Žilina, Trenčín, Nitra.

A.4 Monitoring raniaka hrdzavého v mestách na Slovensku

Populácie raniaka v budovách sledujeme vo všetkých krajských mestách (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Prešov, Košice). Monitoring uskutočňujeme každoročne s použitím rovnakej metodiky, čo nám umožňuje priebežne porovnávať a vyhodnocovať získané údaje.

Výsledky: V rokoch 2012-2015 bolo skontrolovaných takmer 19 100 budov v 270 mestách na Slovensku, kde bolo zaznamenaných 1 800 úkrytov netopierov. Okrem raniaka boli zistené aj ďalšie druhy, najmä večernica malá. Najvyššia hustota úkrytov netopierov na km2 bola zaznamenaná v Prešove, Trnave a Trenčíne. Okrem panelákov bolo skontrolovaných aj viac ako 160 ďalších objektov (najmä kostoly a povaly historických budov). Netopiere boli zistené vo viac ako 60 prípadoch. Na povale ZUŠ v Dolnom Kubíne bola zistená významná letná kolónia netopiera obyčajného v celkovom počte 2400 jedincov. V súčasnosti prebiehajú opatrenia na záchranu tejto kolónie, ktoré sú realizované v úzkej spolupráci s vedením mesta.

Podobne ako pri dážďovníkoch (A.2) aj v rámci tejto aktivity realizujeme monitoring obsadenosti búdok na vybraných lokalitách.Celkovo bolo monitorovaných 526 búdok. Z tohto počtu bolo v roku 2015 obsadených až 53% čo je vzhľadom na krátke obdobie 2 rokoch pomerne úspešný výsledok potvrdzujúci vysokú efektívnosť tohto kompenzačného opatrenia.

Na doplnenie poznatkov o ekológii raniaka hrdzavého bol v rokoch 2014 a 2015 realizovaný aj náročnejší typ monitoringu - sledovanie netopierov a nahrávanie ich zvukových prejavov pomocou tzv. data-loggeru nainštalovaného na automobile. Ide o technicky náročnejší spôsob monitoringu, ktorý si okrem špeciálneho vybavenia vyžaduje aj skúsenosti v oblasti monitoringu netoopierov a vyhodnocovania nahrávok pomocou špeciálneho softwaru. Ceková dĺžka transektov dosahovala 1 040 km. Raniak hrdzavý bol v rokou 2014 zaznamenaný na 90% sledovaných transketov, v roku 2015 to bolo 98% z celkovej dĺžky transketov. Z celkového počtu zvukových záznamov zachytených v roku 2015 patrilo raniakovi 42%.

V rokoch 2014 a 2015 bolo skontrolovaných 318 lokalít za účelom zistenia prítomnosti letných kolónií netopierov. Celkovo bolo zaznamenaných 85 500 jedincov 9 druhov netopierov.

Výstupy: Metodika monitoringu netopierov v mestách (stiahnuť) + Terénny formulár (stiahnuť); Správa z monitoringu netopierov v mestách v sezóne 2012-2013 (stiahnuť); Správa z monitoringu netopierov v mestách v sezóne 2013-2014 (stiahnuť); Správa z monitoringu netopierov v mestách v sezóne 2014-2015 (stiahnuť); Správa z monitoringu netopierov v mestách v sezóne 2015-2016 (stiahnuť); Správa z monitoringu letovej aktivity a letných kolónií netopierov v SR v 2013-2015 (stiahnuť).

A.5 Metodické pokyny na ochranu vtákov a netopierov v budovách

V spolupráci s MŽP SR pripravujeme metodické pokyny (usmernenie) na ochranu vtákov (najmä dážďovníkov) a netopierov v budovách pri rekonštrukciách a zatepľovaní. Súčasťou usmernenia budú aj konkrétne odporúčania a podrobný popis najvhodnejších opatrení. Metodické pokyny budú vydané ešte pred ukončením projektu.

Výsledky: Bolo pripravené a schválené prvé znenie Usmernenia, ktoré sa v súčasnosti aplikuje v praxi. Po prvých 2 rokoch jeho zavedenia do praxe vypracovanli partneri projektu analýza jeho uplatňovania, ktorej výsledky boli použité na aktualizáciu Usmernenia. V aktualizovanom Usmernení sú už zapracované aj novinky vyplývajúci zo zmien a úprav zákona o ochrane prírody a krajiny. Aktualizované Usmernenie bolo predložené na MŽP SR a teraz je už na MŽP SR zvolať medzirezortné pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby ako aj s ďalšími dotknutými stranami (ŠOP SR, NGO, apod.).

Výstupy: Aktuálne znenie Usmernenia na ochranu vtákov a netopierov pri zatepľovaní a rekonštrukcii budov (stiahnuť).

C.1 Praktická ochrana dážďovníkov a iných druhov vtákov pri rekonštrukciách a zatepľovaní

V spolupráci so štátnymi orgánmi, vlastníkmi, užívateľmi a správcami budov, projektantmi a stavebníkmi uskutočňujeme konkrétne opatrenia na zachovanie existujúcich hniezdisk ako aj na vytváranie nových (najmenej 40 modelových aktivít počas celého projektu). Jedným z najčastejších opatrení je inštalácia špeciálne upravených plastových mriežok na vetracie otvory na budovách, vďaka ktorým sa dážďovníky vedia dostať ku svojim hniezdam aj po zateplení.

Výsledky: Na viac ako 120 lokalitách v slovenských mestách boli počas projektu realizované modelové technické opatrenia na ochranu dážďovníkov a iných vtákov v budovách (napr. belorítky, sokol myšiar). Opatrenia zamerané na ochranu vtákov aj netopierov boli realizované na 416 lokalitách. Najčastejším opatrením bola inštalácia upravených plastových mriežok na vetracie otvory v atikách budov (14 400 mriežok na viac ako 400 lokalitách). Je to jednoduché a lacné riešenie, ktoré zachová existujúce hniezdiská a úkryty aj po zateplení budov. Ďalšími opatreniami bolo vytvorenie hniezdnych dier pre dážďovníky na rekonštruovanom zámku vo Vígľaši, úprava časového harmonogramu stavebných prác aby bolo umožnené úspešné vyvedenie mláďat vtákov, inštalácia špeciálne upravených nových typov búdokv a ďalšie. Členovia projektového tímu vypracovali viac ako 800 odborných posudkov v súvislosti s ochranou vtákov a netopierov v budovách. Bol pripravený Katalóg modelových riešení s detailným opisom konkrétnych technických opatrení realizovaných na Slovensku

Výstupy: Katalóg modelových riešení (stiahnuť).

C.2 Inštalácia búdok pre dážďovníky

Špeciálne búdky pre dážďovníky dávame najmä na budovy, ktoré sa práve zatepľujú, ako aj na miesta, kde už v minulosti došlo k zániku ich kolónií. Spolu bude počas projektu inštalovaných najmenej 1200 takýchto búdok.

Výsledky: V rámci projektu bolo na paneláky a ďalšie objekty (napr. komíny, kotolne, školy) nainštalovaných 2 400 hniezdnych búdok pre dážďovníky, čím sa vytvorilo viac ako 7 000 nových hniezdnych možností pre tieto vtáky. V mestách Košice, Trebišov a Revúca boli vytvorené hniezdne steny pre dážďovníky, ktoré sú atraktívne nie len pre vtáky ale určite aj pre verejnosť, ktorá tak má možnosť sledovať tieto zaujímavé živočíchy. V Revúcej boli k búdkam pre vtáky nainštalované aj búdky pre netopiere. Aj vďaka podpore projektu sa nám podarilo zvýšiť počet hniezdisk na 417 lokalitách na Slovensku. Celkovo sme tak v roku 2015 zaznamenali 12 739 hniezdisk, čo je v porovnaní so 6 083 hniezdiskami zaznamenanými v roku 2012 výrazný nárast.

Koncom roka 2015 sme začali s prípravnými prácami na výstavbu úplne prvej hniezdnej veže pre dážďovníky na Slovensku. Veža bude stáť v Bratislave na lokalite Kramáre a svojich prvých obyvateľov by mala prijať už v máji 2016. Výstavba veže je podporená vďaka verejnosti, ktorá poskytla finančné príspavky v rámci kampane StartLab.

 

C.3 Praktická ochrana netopierov pri rekonštrukciách a zatepľovanía inštalácia búdok pre netopiere

 

Stavebným firmám, ktoré robia rekonštrukcie a zatepľovanie budov, poskytujeme bezplatné poradenstvo a asistenciu pri realizácii ochranných opatrení. Vlastníkov a správcov budov a stavbárov presviedčame, aby podľa možnosti zachovávali existujúce hniezdiská a úkryty netopierov. Počas projektu bude inštalovaných aj viac ako 400 špeciálnych búdok pre netopiere.

Výsledky: Podobne ako pri aktivite C.1 modelové technické riešenia pre netopiere boli realizované v 650 prípadoch. Išlo hlavne o bezpečné vysťahovanie netopierov pred rekonštrukciou, odchyt netopierov uväznených v rôznych priestoroch (napr. výťahové šachty, schodiská), odstraňovanie netopierieho trusu, apod. 

V rámci projektu bolo na budovy nainštalovaných 800 špeciálnych búdok pre netopiere, ktorých priemerná obsadenosť ku koncu projektu bola 76% čo je veľmi dobrý výsledok potvrdzujúci efektívnosť tohto riešenia z hľadiska zabezpečenia úkrytov na zimovanie a počas leta.

 

D.1 Propagačné materiály a prezentácia projektu v médiách

Počas projektu budú pripravené rôzne informačné a propagačné materiály pre verejnosť: web stránka, film, články a prezentácie na internete, v rozhlase a televízii, nálepky, letáky, plagáty, brožúrky, technický manuál, výstava "Návrat dážďovníkov" a správa o projekte pre verejnosť.

Výsledky: Počas projektu sme pripravili a publikovali rôzne materiály: informačné letáky o dážďovníkoch a netopieroch v budovách (73 000 ks); nálepky (28 000 ks); kalendáriky (250 ks); brožúrku pre verejnosť (3 450 ks); plagát (4 500 ks); technický manuál pre stavebníkov a projektantov (2 000 ks); film na DVD (1 200 ks), Správa pre verejnosť (tzv. Layman's report) (1 000 ks).

Film Návrat dážďovníkov má 30 min a je zameraný najmä na život dážďovníkov a netopierov v mestách a ich ochranu. Komentár je nahovorený v slovenčine, k dispozícii sú anglické titulky. Prvá verejná premiéra filmu bola na 2. medzinárodnej konferenci v Žiline. Film bol prihlásený aj na festival EKOTOPFILM 2016 a široká verejnosť ho bude mať možnosť vidieť aj vo vysielaní TV JOJ. Film je dostupný na požiadanie (kontaktujte BROZ).

Boli zorganizované 4 tlačové konferencie. Ochrana živočíchov v budovách bola propagovaná cez 147 mediálnych výstupov (tlač, TV, rozhlas, e-médiá). Bola vytvorená internetová stránka projektu. Informácie o ochrane živočíchov v budovách sú aj na Facebooku.

V roku 2014 bola pripravená výstava "Návrat dážďovníkov", ktorú tvorí 5 výsuvných panelov obsahovo zameraných na problematiku výskytu živočíchov v budovách a ich ochranu. Súčasťou výstavy je aj model paneláku s vyznačenými miestami hniezdisk a úkrytov živočíchov a s príkladmi technických opatrení na ich ochranu (napr. upravené mriežky na atikových otvoroch, búdky). Výstava bola prezentovaná na rôznych miestach a akciách, napr. priestory MŽP SR, na ornitologickej konferencii vo Zvolene (viac ako 100 účastníkov z celeého Slovenska) a na zasadnutí EUROBATS v Bruseli (viac ako 100 účastníkov zo 44 krajín).

Výstupy: Manuál ochrany živočíchov pri zatepľovaní a rekonštrukciách budov (stiahnuť); Facebook https://www.facebook.com/navratdazdovnikov.; Dážďovník obyčajný - informačný leták (stiahnuť); S netopiermi pod jednou strechou - informačný leták (stiahnuť); Výstava Návrat dážďovníkov (stiahnuť); Plagát Ochrana dážďovníkov a netopierov v budovách (stiahnuť); Brožúra Ochrana dážďovníka tmavého a netopierov v urbanizovanom prostredí (stiahnuť); ukážka umiestnených oznámení na konkrétnych lokalitách (stiahnuť); Ochrana dážďovníka tmavého a netopierov v urbanizovanom prostredí - brožúra pre verejnosť (stiahnuť); Ochrana živočíchov pri zatepľovaní a rekonštrukcii budov - Manuál pre stavebníkov a projektantov (stiahnuť) + prílohy (stiahnuť), Správa pre verejnosť (stiahnuť).

D.2 Stretnutia s cieľovými skupinami

Počas celého projektu sa stretávame s vlastníkmi, užívateľmi a správcami budov, projektantmi a stavebníkmi, vysvetľujeme im čo treba robiť pre záchranu dážďovníkov a netopierov na jednotlivých lokalitách, a tiež sa snažíme získať ich podporu pre realizáciu týchto opatrení. Informujeme ich aj o rôznych alternatívnych riešeniach, ktoré možno použiť namiesto v súčasnosti používaných nevhodných postupov.

Výsledky: V rokoch 2012-2015 bolo zrealizovaných viac ako 4 160 stretnutí s vlastníkmi, správcovskými spoločnosťami, stavebnými firmami a ďalšími, na ktorých sa riešili opatrenia na ochranu živočíchov pre konkrétne budovy a paneláky. Okrem toho spolupracujeme so ŠOP SR, Konferenciou biskupov na Slovensku, univerzitami a pod.

D.3 Prednášky a exkurzie

Prednášky a exkurzie o ochrane dážďovníkov a netopierov v budovách sú určené najmä pre deti, študentov a učiteľov. Ich cieľom je aj posilnenie emocionálnych väzieb k svojmu okoliu. Účastníci prednášok môžu potom získané informácie ďalej šíriť vo svojich komunitách.

Výsledky: V rokoch 2012-2015 sme zrealizovali 312 prednášok a besied pre verejnosť spojených s exkurziami na miesta, kde boli realizované opatrenia na ochranu vtákov a netopierov v budovách. Týchto akcií sa zúčastnilo viac ako 3 000 účastníkov, najmä deti, študenti ale aj dospelí. V spolupráci so ŠL TANAP boli pripravené vzdelávacie materiály o netopieroch a ich ochrane určené pre školy.

D.4 Semináre, národné a medzinárodne stretnutia pre expertov a cieľové skupiny

Organizujeme rôzne pracovné stretnutia pre expertov a cieľové skupiny za účelom výmeny informácií a skúseností a vytvorenia osobných kontaktov v oblasti ochrany živočíchov v budovách.

Stav plnenia: V rokoch 2012-2013 sme zorganizovali sme 2 národné workshopy pre 57 ľudí (Zvolen, Slatinka) a 8 regionálnych stretnutí pre 102 ľudí (Bratislava, Košice, Zvolen, Nitra, Považská Bystrica, Ďurčiná). Okrem iného sa účastníci zdokonaľovali aj v práci s detektormi ultrazvukov, ktoré sa využívajú pri monitoringu netopierov. V októbri 2012 sa vo Zvolene uskutočnila medzinárodná konferencia zameraná na problematiku ochrany vtákov a netopierov v budovách na Slovensku. Bola to prvá konferencia tohto druhu na Slovensku a zúčastnilo sa jej 120 odborníkov zo Slovenska ale aj ďalších krajín Európy (Veľká Británia, Španielsko, Poľsko, ČR, Ukrajina). V roku 2014 boli priebežné výsledky projektu prezentované na medzinárodnej konferencii o ekológii a ochrane dážďovníkov, ktorá sa uskutočnila v Cambridge (Veľká Británia). Zúčastnilo sa jej viac ako 110 odborníkov z celého sveta. V októbri 2014 bol projekt prezentovaný na Akadémii o zelenej infraštruktúre, ktorú zorganizovala MVO CEEweb for Biodiversity v Ráckeve v Maďarsku. Zúčastnilo sa jej viac ako 70 zástupcov rôznych európskych inšitúcii a organizácii, vrátane zástupcov EK. Na Slovensku boli výsledky projektu prezentované napr. na ornitologickej konferencii vo Zvolene a vedeckej konferencii "Zoológia 2014", ktorá sa uskutočnila v Prešove. V októbri 2015 sa v Žiline uskutočnila 2. medzinárodná konferencia, ktorej sa zúčastnilo 80 odborníkov zo Slovenska a ČR. Na konferencii boli prezentované výsledky projektu LIFE ako aj podobných projektov realizovaných v ČR a diskutovalo sa aj o spolupráci v budúcnosti.

E.4 Spolupráca s inými projektmi

Nadväzujeme a udržiavame kontakty s realizátormi európskych projektov s podobným zameraním (ochrana živočíchov v urbanizovanom prostredí). Navzájom si vymieňame skúsenosti, a to najmä v súvislosti s praktickou ochranou dážďovníkov a netopierov.

Stav plnenia: Zorganizovali sme 9 študijných ciest (Nemecko, Španielsko, Poľsko, ČR, SR, Veľká Británia, Maďarsko) a nadviazali spoluprácu s 12 podobnými projektami alebo aktivitami z Európy a z Izraela. Projekt bol prezentovaný na zasadnutiach EUROBATS v Írsku, Bulharsku a Belgicku a na viacerých odborných konferenciách doma aj v zahraničí (Zvolen, Prešov, Cambridge, Maďarsko).

Aj vďaka projektu a jeho výsledkom sa podarilo na pôde medzinárodného dohovoru o ochrane netopierov EUROBATS presadiť schválenie Rezolúcie 7.11 o netopieroch a zatepľovaní, ktorú oficiálne prijalo 36 členských krajín EUROBATS. Rezolúcia okrem iného vyzýva krajiny aby sa pri rekonštrukcii a zatepľovaní budov venovala pozornosť aj ochrane netopierov, aby boli opatrenia na ochranu netopierov zahrnuté už do posudzovania vplyvov stavieb a činností na ŽP a jeho zložky a aby boli na národnej úrovni formulované a uplatňované odporúčania za účelom ochrany netopierov v budovách.

V decembri 2014 získal projekt medzinárodné ocenenie CEEweb for Biodiversity Award of excellence in biodiversity protection (stiahnuť víťaznú prípadovú štúdiu) za svoj prínos v praktickej ochrane živočíchov v urbánnom prostredí. Aj vďaka tomuto oceneniu sa o projekte a jeho výsledkoch dozvedelo viac ako 100 tisíc odborníkov ale aj bežných obyvateľov EÚ a ďalších krajín, vrátane predstaviteľov Európskej komisie a významných medzinárodných organizácií ako napr. IUCN, WWF, ECNC, EHF a pod.

Audit

Nezávislý externý auditor na konci projektu posudzoval účtovné a iné doklady projektu. Pri audite boli použité štandardné postupy v súlade s národnou legislatívou a požiadavkami Európskej Komisie. Výsledok auditu bol priložený k Záverečnej správe projektu.

After-LIFE komunikačný plán

After-LIFE komunikačný plán bude upresňovať spôsob ďalšieho využitia výsledkov a šírenia skúseností a know-how projektu po jeho ukončení. Bude spracovaný spolu so záverečnou správou na konci projektu.

Výstupy: After-LIFE komunikačný plán - slovenský jazyk (stiahnuť).

 

 

 

 

Správy o realizácii projektu:

Zahajovacia správa projektu (v angličtine) - stiahnuť TU (PDF formát)

Správa o realizácii projektu v rokoch 2012-2013 (v angličtine) - stiahnuť TU (PDF formát)

Priebežná správa o realizácii projektu v roku 2014 (v angličtine) - stiahnuť TU (PDF formát)

Záverečná správa projektu za roky 2012-2015 (v angličtine) - stiahnuť TU (PDF formát)

Stránku prevádzkujú BrozSONSOS/BirdLife